Klimatilpasning

Taarbaek4

Vi hjælper vores kunder med at sikre mod oversvømmelser og overbelastede kloakker – og udnytte de positive muligheder i klimasikringen.

Klimaet er under forandring, og vi ser ind i en fremtid, hvor højere temperaturer, mere regn og flere ekstreme vejrhændelser er noget, vi skal være forberedt på.

Klimatilpasning er kort sagt blevet en nødvendighed, der skal tages højde for i flere og flere projekter, når vi hjælper vores kunder med at fremtidssikre bygninger, byer og landskaber.

Klimasikringen kan styrke biodiversiteten

I Danmark er det særligt to ting, klimasikringen skal afværge: Stormflod og skybrud.

Stormflodssikring går især ud på at sikre de byer og områder, der ligger langs den 7.300 kilometer lange danske kystlinje, hvor stigende vandstande, højere bølger og stærke vinde giver øget risiko for oversvømmelse. Det er eksempelvis tilfældet i Taarbæk og Aalborg.

Skybrudssikring handler om at rense og lede regnvand uden om de eksisterende kloakker, så vi undgår, at de løber over og forurener eksempelvis havvandet. Det kan man eksempelvis gøre ved at etablere regnvandsbassiner som i HimmerLand, skybrudstunneller, faskiner og regnbede langs vejene.

I begge tilfælde handler det om at skabe nogle effektive løsninger, der leder vandmængderne de rette steder hen – og at udnytte de muligheder, som klimasikringen giver.

Det positive ved klimatilpasning er, at det baner vej for en masse nye vådområder i form af eksempelvis regnvandsbassiner, som vi bruger til at rense og forsinke regnvandet. Vådområderne og den tilstødende vegetation styrker biodiversiteten, da de øger andelen af insekter, som igen vil lokke fugle til, og den vej igennem, vil flere dyr – og planter – kunne trives.

Tilpasset løsning med kendte metoder

Når vi går til en ny opgave, kender vi sjældent løsningen på forhånd, men vi arbejder os frem til den på tværs af vores forretningsområde Miljø, Klima og Veje, der sætter mange forskellige fagligheder i spil.

Løsningen involverer ofte LAR (Lokal nedsivning af regnvand), omlægning af regnvandsledninger og regnvandsbassiner, ligesom vi ofte arbejder med handlingsplaner, som forudser risici ved skader forsaget af klimaforandringer.

Vandmodelleringssystemet MIKE Urban indgår også altid i vores arbejde. Ved hjælp af systemet kan vi simulere påvirkningen af regnvandshændelser 20, 50 og 100 år frem i tiden og dimensionere de rette vandelementer, bassiner og rør derefter.

Ræk ud, hvis du vil høre mere

Finn Oemig

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Vi hjælper vores kunder med at fremtidssikre bygninger, byer og landskaber. Det positive ved klimasikring er, at det baner vej for nye vådområder og vegetation, der styrker biodiversiteten.

Projekter

Eksempler på projekter hvor vi har udført klimatilpasning