Ejerskab

EKJ Fonden

EKJ er ejet af EKJ Fonden og en række medarbejdere. Fonden blev etableret i 1984 for at sikre et solidt økonomisk fundament under EKJ og et stærkt fremtidsfokus.

EKJ blev grundlagt som en enkeltmandsvirksomhed i 1961. I 1978 har EKJ dog en størrelse og karakter, der gør det naturligt at omdanne virksomheden til et aktieselskab.

I 1984 stifter de fire daværende ejere EKJ Fonden som led i et generationsskifte, og i dag ejer fonden 82% af EKJ, mens ledere og medarbejdere ejer de øvrige aktier.

Formålet med fonden er bl.a. at:

 • Erhverve og besidde aktier i EKJ, og give ledere og medarbejdere mulighed for økonomisk medejerskab.
 • Muliggøre investeringer, der kan konsolidere, udbygge og udbrede kendskabet til EKJ
 • Virke til at sikre EKJ’s fremtid og i sidste instans sikre, at EKJ til hver en tid har en betryggende ledelse.
 • Yde støtte og bidrag til efteruddannelse af medarbejdere, der er eller har været knyttet til EKJ.

EKJ Fonden henholder sig til Anbefalingerne for God Fondsledelse, der senest blev opdateret i 2020. Læs mere om vores Fondsledelse herunder.

Fondens bestyrelse

Jørgen Nielsen

Fondsformand
Tidligere Adm. Direktør for EKJ

Sune Borch Hansen

Statsautoriseret Revisor
Partner i Implement Group

Jon T. Simonsen

Projektchef i EKJ

Jørgen Lose Hee

En af de 4 oprindelige fondsstiftere
Tidligere afdelingsleder i EKJ

Elise Heien

Tidligere HR- og Økonomichef i EKJ

Finn Oemig

Fagchef og seniorkonsulent i EKJ

Steen Kronborg Nielsen

Adm. direktør i Broconsult

Uddelingspolitik

Sådan bevilger EKJ Fonden støtte

EKJ Fonden bevilliger støtte indenfor fire overordnede kategorier. Det er fondsbestyrelsen, der beslutter omfanget og fordelingen mellem de enkelte hovedkategorier. Årets uddelinger fremgår af årsregnskabet.

De fire hovedkategorier:

 1. Støtte til fremtidssikring af EKJ
  Det kan f.eks. være støtte til initiativer, som EKJ’s ledelse vedtager for at fremme og udbygge EKJ’s virksomhed, kapacitet og kompetencer.
 2. Støtte til tidligere og nuværende medarbejdere
  Det kan f.eks. være støtte til videreuddannelse, der er i EKJ’s interesse, støtte til sport eller andre fælles aktiviteter, der kan styrke sammenholdet i EKJ eller støtte til medarbejdere i forbindelse med ulykke, sygdom eller andre udfordrende tider.
 3. PR for EKJ
  Støtte til markedsføring af EKJ, der skal udbrede kendskabet til EKJ og løfte EKJ’s anseelse såvel internt som eksternt.
 4. Sponsorater og donationer
  Som en mellemstor virksomhed er det væsentligt for EKJ at tage et samfundsansvar og gøre en forskel i verden. Derfor yder EKJ Fonden donationer til EKJ, så virksomheden fast kan støtte en række organisationer og indsamlinger. Det omfatter bl.a. Ingeniører Uden Grænser, Røde Kors, Danske Hospitalsklovne og Danmarksindsamlingen.

Seneste regnskab for fonden

Vi er glade for at præsentere fondens seneste regnskab, der giver dig et omfattende indblik i vores økonomiske præstationer og finansielle sundhed. Regnskabet inkluderer vigtige oplysninger som omsætning, bruttofortjeneste, driftsomkostninger, nettoresultat og nøgletal, der giver et detaljeret billede af vores indtjeningsevne og rentabilitet.

Derudover viser regnskabet også vores aktiver, passiver og egenkapital, hvilket giver dig indsigt i vores finansielle stilling og evne til at opfylde vores forpligtelser.

Fondsledelse

1.1. Åbenhed og kommunikation

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Følges: Ja.

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Følges: Ja.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Følges: Ja.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Følges: Ja.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Følges: Ja.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Følges: Ja.

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Følges: Ja.

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:- den pågældendes navn og stilling:

 • Den pågældendes alder og køn
 • Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode.
 • Medlemmets eventuelle særlige kompetencer
 • Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder, poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive virksomheder, institutioner samt krævende organsationsopgaver.
 • Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.
 • Om medlemmet anses for uafhængigt.

Følges: Ja.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 • Er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden.
 • Inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion.
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden.
 • Er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor
 • Har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år
 • Er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
 • Er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær.
 • Er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Følges: Ja.

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Følges: Ja.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Følges: Nej.

Forklaring: Der er ikke i fondens fundats fastsat en aldersgrænse for medlemskab af fondens bestyrelse, og det var stifternes ønske. Bestyrelsen er løbende opmærksom på, om bestyrelses–medlemmerne opfylder fundatsens kvalifikationskrav og de naturlige forudsætninger om fysisk og intellektuel formåen, som forsvarlig varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem nødvendiggør.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Følges: Nej.

Forklaring: Der henvises til pkt. 2.5.2

3.1 Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Følges: Ja.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Følges: Nej.

Forklaring: Fonden oplyser i årsrapporten om det samlede vederlag, som medlemmerne af bestyrelsen årligt modtager. Fonden har ingen direktion. I betragtning af bestyrelsesvederlagenes beskedne størrelse finder fondsbestyrelsen ikke, at der kan foreligge en offentlig interesse i størrelsen af vederlagene til de enkelte medlemmer af bestyrelsen (der i overensstemmelse med de herom gældende forskrifter indberettes m.v. til Skat).