Miljøvurdering (VVM)

VVM-redegørelser og miljøvurderinger

Vi hjælper vores kunder med at udvikle bygge- og anlægsprojekter, så de påvirker miljøet mindst muligt.

Når der sættes gang i nye bygge- og anlægsprojekter, kan de ikke undgå at påvirke omgivelserne. Formålet med en miljøvurdering er derfor at sikre, at man vælger den løsning, der har færrest mulige konsekvenser for miljøet.

Inden der sættes gang i større anlægs- og byggeprojekter, skal der således laves en analyse af, hvilken påvirkning projektet har på det omgivende miljø, og hvad man kan gøre for at minimere eller afværge de negative effekter.

I EKJ har vi mange års erfaring med at lave denne type miljøvurderinger. Vi kan derfor rådgive vores kunder igennem hele processen og stå for koordineringen med de offentlige myndigheder, så vi sikrer, at projektet styres effektivt og sikkert frem.

Det gælder både for de mindre projekter som en parkeringskælder, et mindre solcelleanlæg eller et regnvandsanlæg, der kun kræver en miljøscreening. Og for de store infrastruktur-, lokalplan- og byudviklingsprojekter, der kræver en mere omfattende miljøvurdering med forundersøgelser, feltkortlægning, konsekvensvurderinger og borgermøder.

Kortlægger de bedste løsningsmuligheder

Vores fokus er at skabe en god og smidig proces for vores kunder og at sikre, at vi får undersøgt de forskellige alternativer i jagten på at finde en løsning, der mindsker de negative effekter på miljøet.

Projektforslaget udvikles typisk parallelt med miljøvurderingen, så vi kan forbedre projektet miljømæssigt i takt med, at vi bliver klogere.

Miljøvurderingen omfatter blandt andet en undersøgelse af, hvordan projektet vil påvirke naturen, biodiversiteten, grundvandet, klimaet og kulturarven samt i hvilket omfang projektet forurener, støjer og skaber luftforurening og skyggegener.

En miljøvurdering bidrager kort sagt til, at der blive truffet oplyste og miljømæssigt bedre beslutninger. Et væsentligt led i processen er også, at der bliver holdt borgermøder og offentlige høringer, inden projektet lægges fast og sendes til politisk behandling.

En god og oplyst proces kan også være med til af forebygge klager over projekterne og dermed sikre at lange sagsbehandlingstider hos Miljøklagenævnet – og dermed projektforsinkelser – undgås.

Vil du høre mere? Så kontakt

Finn Oemig

Fagchef, Miljøafdelingen
Tlf: (+45) 25 20 88 93
Mail: foe@ekj.dk

Projekter

Se eksempler på projekter hvor vi har udført VVM