Livscyklusanalyse – LCA

Livscyklusvurdering af bygge- og anlægsprojekter har været en kendt og anvendt metode i en lang årrække til at måle de skadelige miljøeffekter.

Men det er først i de senere år, at der for alvor er kommet et stort fokus på den miljøbelastning, som bygge- og anlægssektorens aktiviteter resulterer i og de skadelige effekter, som specielt CO2-udledning har for vores klima her på jorden.

Men hvad er en livscyklusvurdering, og hvordan kan EKJ bidrage til, at der på det konkrete projekt tages beslutninger på et sikkert og veldokumenteret grundlag, så der kan vælges løsninger, som mindsker eller helt fjerner miljøbelastningerne?

En livscyklusvurdering – ofte forkortet til LCA (Life Cycle Assessment) – tager udgangspunkt i, at et ethvert bygge- og anlægsprojekt i løbet af den samlede levetid gennemlever fem faser:

  • Produktion (fra råstof til byggevarer)
  • Byggeprocessen (transport og udførelse på byggepladsen)
  • Brugsfasen (driftsenergiforbrug, løbende udskiftninger mv.)
  • Endt levetid (nedrivning, affaldshåndtering og bortskaffelse)
  • Potentiale for genanvendelse (indgår ikke i LCA-byg p.t.)

I livscyklusvurderingen for det samlede byggeri beregnes miljøbelastningen i de fire første faser i LCA-byg, og der anvendes så vidt muligt produktspecifikke miljødata i form af EPD’er for at opnå de mest retvisende resultater.

LCA på hele bygningen skal udføres for alle nye byggerier, når der kommer nyt Bygningsreglement i 2023. EKJ har deltaget i afprøvningen af de nye krav i Bygningsreglementet og Frivillig Bæredygtighedsklasse, og vi har også deltaget i forbindelse med testen af EU Kommissionens fælleseuropæiske initiativ for bæredygtighed i byggeriet: Level(s).

Livscyklusvurderinger kan dog med stor fordel anvendes sammen med totaløkonomiske vurderinger (LCC) ved valget mellem forskellige alternative løsninger. Ved på denne måde at sammenholde data for miljøbelastning og totaløkonomi for enkelte bygningsdele eller samlede byggesystemer, sikres bygherre og projekterende det bedst mulige overblik og et solidt grundlag for at træffe bæredygtige beslutninger. Det vil sige træffe de valg, som er til gunst for klimaet og nærmiljøet, samtidig med at det færdige byggeri bliver en robust og langsigtet investering.

For at opnå størst mulig effekt af livscyklusvurderingerne er det vigtigt at inddrage LCA på et tidligt tidspunkt i projektforløbet. Det er her, der er mulighed for at påvirke projektets miljøeffekter, og derfor er det også her, der kan opnås den største gevinst for klimaet.

DTU Skylab som rollemodel

EKJ har stor erfaring med LCA-beregning af bygninger bl.a. i forbindelse med DGNB-certificeringer, Level(s), Frivillig bæredygtighedsklasse og tilsvarende systemer. For LCA-beregning af anlægsprojekter anvender vi Vejdirektoratets og Banestyrelsens nye fælles beregningsværktøj, InfraLCA, hvor der specielt er fokus på projekternes klimabelastning, også kaldet CO2-fodaftrykket.

DTU Skylab er det første byggeprojekt, der indgår i DTU’s bæredygtige campusudvikling, som betyder at fremtidigt nybyggeri skal certificeres til DGNB Guld. EKJ har været bæredygtighedsleder/ ansvarlig for DGNB-certificeringen og har herunder udført livscyklus- (LCA) og totaløkonomiberegninger (LCC). Projektet er  DGNB Guld-certificeret.

 

Læs om vores øvrige Bæredygtighedsydelser her.

Vil du høre mere om LCA?

Morten Zimmermann

Innovationschef, VVS-afdelingen
Tlf: (+45) 20 27 83 94
Mail: mzi@ekj.dk

Projekter

Se hvilke projekter hvor vi har udført livscyklusanalyse.