Indeklima

Hos EKJ har vi stor erfaring med at rådgive om de gode løsninger ved indeklima til bl.a. skoler og daginstitutioner. Det er et område, som har stor betydning for børn og unges trivsel.  Vores kollegaer Christian Pedersen og Morten Zimmermann er specialister i indeklima og svarer her på nogle af vores kunders typiske spørgsmål.

Hvad lægger i vægt på, når I rådgiver kunder om at skabe et godt indeklima på fx skoler og i daginstitutioner?

”Vi råder altid vores kunder til at stille ambitiøse, men også realistiske krav til kvaliteten af indeklimaet. Det er flere gange dokumenteret, at et stort luftskifte og god dagslysadgang er vigtigt for at skabe et bedre indeklima. Ligesom det øger velværet hos brugerne af huset og fremmer indlæring. Vi skal dog samtidig sikre, at vi undgår træk fra ventilationen og overophedning fra solindfald ved alt for store glasarealer. Særligt for skoler og daginstitutioner stilles der meget varierende krav om ventilation. Det afhænger af, hvornår og hvor mange børn, der bruger de forskellige lokaler. Her anbefaler vi altid en effektiv styring, som tilpasser luft og lys efter behovet og sikrer et minimalt energiforbrug.”

Hvordan evaluerer I på effekten af de løsninger, I foreslår implementeret?

”Der er – heldigvis – ikke to skoler der er ens. Derfor anbefaler vi altid bygherren/kunden at få foretaget en såkaldt ”indeklimasimulering”. Vi bygger en model af rummene, klasselokalerne osv. i vores beregningssoftware (IES-VE) og foretager en hel masse beregninger. Her kan vi fx se rumtemperatur og dagslys til enhver tid i et såkaldt standard-år eller referenceår. Det betyder, at vi kan sammenligne varianter af ventilation, glasareal, solafskærmning mv. for på denne måde at foreslå den løsning, som giver det bedste indeklima. Vi kan også dokumentere med vores beregninger, at fx rumtemperaturen i brugstiden holder sig indenfor de anbefalede grænser. Denne dokumentation skal vi også bruge til de bygninger, hvor kunden har valgt en DGNB-certificering.”

Kan der være smittefare (apropos Covid-19) ved at bruge ventilationssystemer?

”De fleste ventilationssystemer – i hvert fald af nyere dato – er indrettet så den luft, de suger ud fra lokalerne bringes i tæt kontakt med udeluften, som blæses ind. Det er nødvendigt for, at vi kan genbruge varmeenergien og reducere energiforbruget til opvarmning af udeluften i vinterhalvåret. Der vil dog altid være en potentiel risiko for, at der også overføres lidt luft – og dermed smitte – fra den urene luftstrøm til den rene luftstrøm. Skal man sikre et ventilationssystem 100 pct. mod dette, skal de to systemer – udsugning og indblæsning – adskilles helt, således som vi gør det på eksempelvis hospitalerne. Meget mere effektive filtre kan også være en mulighed. Fælles for begge løsninger er, at de typisk vil føre til et højere driftsenergiforbrug. På sigt kan vi se frem til, at der vil blive et behov for at sikre vores almindelige ventilationssystemer i institutioner og kontorbygninger bedre imod smittefaren gennem luftbårne partikler.”

Foto: Adam Mørk

Kontakt

Morten er innovationschef i EKJ og specialist i indeklima, bæredygtighed og energioptimering. Han er engageret i udviklingen på området og har en række tillidshverv bl.a. som medlem af styregruppen i medlemsorganisationen Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Om indeklima

Det er en gammel sandhed, at bedre indeklima i skolerne forbedrer børns indlæringsevne. Ny forskning fra DTU Byg viser, at fokus på belysning såvel som ventilation øger elevers evne til at arbejde koncentreret og effektivt og med færre fejl. De leverer 12 pct. bedre, når både luft og lys bringes i spil, viser et studie. Læs mere om det spændende forskningsprojekt i Ingeniøren, som vores kollega har Christian Pedersen har været medforfatter på.

Læs mere om indeklima her

Referencer