Klimatilpasning

Klimaforandringerne vil i fremtiden betyde flere og voldsommere skybrudshændelser

Smeltende is ved polerne øger vandstanden i verdenshavene. Disse forhold har stor betydning for, hvordan vi designer de fremtidige byer og landskaber.Hos EKJ har vi stor erfaring med at rådgive kommuner, udviklere, planlæggere og andre bygherrer om hvordan fremtidige boliger, institutioner, erhvervsområder og byrum bedst muligt tilpasses vores fremtidige klima. Finn Oemig, fagchef hos EKJ, er specialist inden for klimatilpasning og svarer her på nogle af de udfordringer, som vi ser.

Hvad er EKJ’s anbefalinger til kunder, når et nyt projekt skal planlægges?

”Vores anbefaling er, at klimatilpasning altid skal tages med ind i projektet som et væsentligt planlægningsparameter. Den overordnede planlægning af området adresserer, at spildevand og regnvand skal adskilles, og der skal tages højde for, hvordan skybrudssituationer håndteres. I de tidligere faser af et bygge- og anlægsprojekt foreslår EKJ derfor, at der gennemføres en grundig foranalyse og en vurdering af mulighederne for fx nedsivning, grønne tage, regnvandssøer, klimaveje, regnbede, dobbeltfunktioner af udearealer m.m.,” siger Finn Oemig.

Hvad er den gode løsning?

I byen
”Gode løsninger på klimaområdet bygger på omfattende viden om oplande, hydraulisk dimensionering, forsinkelse og rensning af regnvand. Men ikke kun det. Vi mener, at klimatilpasning er en multidisciplinær disciplin, hvor mange andre forskellige fag skal i spil. Det kan være landskabsarkitekter, biologer, trafikplanlæggere m.m. Den gode løsning vil være, hvor der opnås bedst mulig og fleksibel udnyttelse af de rum, der er til rådighed. Det kan være, hvor skybrudsbassiner under normale forhold fungerer som fx legeområder, P-arealer, sportspladser m.m. og som kun kortvarigt under skybrud oversvømmes. Vi mener, at den gode løsning for hverdagsregnen ikke blot er et teknisk overjordisk eller underjordisk bassin, men også kan udgøre et landskabeligt og organisk formet søområde, som understøtter udvikling af biodiversitet, og som giver en oplevelse af ”naturen” ind i byen.

På landet
”I landområder er kampen om pladsen ikke på samme måde så voldsom, men udfordringen er den samme. For meget vand uden forsinkelse giver oversvømmelser langs vandløb og i lavtliggende områder. EKJ anbefaler at anvende lavtliggende områder i oplande til vandløbene som nye søområder, hvor der sikres en forsinkelse af skybrudsvand, og hvor der samtidig kan skabes nye biotoper.”

Hvad forventer EKJ af fremtiden i forhold til klimatilpasning?

”Vi forventer, at klimatilpasning vil få en stadig større betydning for indretningen af vores byer og landskaber. Flere regnvandssøer i byer og nye vådområder langs vandløb vil forsinke og rense regnvand og skybrudsvand og vil berige vores landskaber og byrum. Det vil understøtte øget biodiversitet og sikre et renere vandmiljø samtidig med, at bygninger og anlæg sikres mod oversvømmelser. EKJ er med på den rejse og vil fremadrettet i endnu højere grad, end vi gør i dag, bidrage til på en kreativ måde at inddrage klimatilpasning i planlægning og projektering”, slutter Finn Oemig

Karen Blixens Plads nomineret til årets building awards

Referencer

Kontakt

Finn er fagchef EKJ og specialist inden for klimatilpasning.