Urbanplanen

Urbanplanen skal have et løft, så området fremover bliver et mere trygt og attraktivt boligområde med et levende bymiljø baseret på bæredygtige principper. Samtidig skal bydelen invitere den omgivende del af København til at nyde de rekreative grønne områder.

Urbanplanen skal være et sted, hvor klimaløsningen integreres i de rekreative løsninger og hvor der bl.a. etableres bassiner, der lokalt afleder regnvandet (LAR) samt stibroer hen over bassinerne.
Projektet omfatter klimasikring med nye vandelementer, udearealer, klimaveje og overfladeløsninger for regnvand (Københavns Kommunes klimaprojekt AM 21). EKJ har bl.a. haft ansvar for at klimasikre og miljøscreene området.

Et af fokusområderne er at ændre afvandingen af området. Al nedbør, der falder på veje og tagflader, vil fremover blive ledt til et nyt vandelement i stedet for kloak.

Afvandingen af området ændres markant

”Traditionelle gamle vandtekniske bassiner har ikke mulighed for at udvikle en biodiversitet, men når vi går målrettet ind og designer et landskabeligt formet vandelement med naturlig vegetation, skaber vi de nødvendige forudsætninger for at øge biodiversiteten i området – Dermed opnår vi flere mål. Området klimatilpasses så fremtidige ekstreme klimahændelser håndteres på en bæredygtig måde, og området bliver beskyttet mod oversvømmelser af kældre og overfyldte kloakker,”

siger Finn Oemig, der er biolog og projektleder hos EKJ.

Vandelementet sikrer samtidig forsinkelse og rensning af vandet så det vand, der ledes videre, har en god kvalitet. Vandet kommer til at sno sig gennem området og skaber dermed nye smukke blågrønne byrum med små biotoper til glæde for dyre- og planteliv.

EKJ har sammen med Tredje Natur og JaJa Arkitekter projekteret anden etape af udviklingsplan for Urbanplanen på Amager. Projektet omfatter bl.a. lokalplan, bebyggelsesplan, institutionsbyggeri, ombygning og tilbygning af eksisterende bygninger, veje, stier, klimatilpasning, miljøscreening og sanering.

”Prioriteterne i et område som dette er aldrig lette, men en god proces mellem bygherre, interessenter og rådgiver giver det bedste resultatet,”

siger Finn Oemig

Vores ydelser

  • Projekteringsledelse
  • Projektering af konstruktioner, VVS, EL, Anlægsarbejder
  • Klimasikring
  • Miljøscreening og sanering
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering

Verdensmål