Karen Blixens Plads

Karen Blixens Plads – EKJ projekterer sammen med Cobe Arkitekter det nye universitetstorv mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager. Projektet omfatter etablering af 22.000 m² udearealer i forbindelse med om- og udbygning af Københavns Universitet Amager.

EKJ er totalrådgiver og varetager som ansvarlig for projekteringsledelsen og projektsamarbejdet kontakten med Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet og A.P. Møller Fonden.

Når det nye universitetstorv står færdigt i 2018, bliver det et veltilrettelagt byrum i København og et aktivt, uformelt mødested til glæde for universitetet og områdets beboere. Torvet skal endvidere indeholde cykelparkering til universitetets mange brugere, læringsmiljøer med plads til studieaktiviteter. Ligesom det også skal have funktioner til større udendørs events i universitetsregi.

Cykelparkeringen, som skal give plads til mere end 2.000 cykler, kræver stor fleksibilitet og er nytænkt i form af overdækket parkering. Her rejser det sig som små bakker under torvets bugtede flade. For at opnå en effektiv udførelse af cykelbakkerne og samtidig opnå et materialeeffektivt design, er de bløde bakkers konstruktionsopbygning og geometri optimeret til at bestå af kugleskaller. Kugleskallernes simple statiske virkemåde overflødiggør understøtninger inden for skallens rand.

Lokal afledning af regnvand LAR udføres ved afledning til kanaler og kloak samt ved etablering af vådbiotoper i lavninger i torvet. Vådbiotoperne bidrager til områdets biodiversitet, muliggør en fordampning af regnvandet og aflaster samtidigt kanalen ved større regnhændelser. Ved skybrud føres en del af regnvandet via regnvandsledninger til overløbsbygværk og ender i kanal.

Ydelser udført på projektet

  • Projekteringsledelse
  • Projektering af anlægsarbejder, forsynings- og afløbsledninger, belægning og afvanding/LAR og konstruktioner
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Arbejdsmiljøkoordinering P+B
  • DV-manual og As Built dokumentation
Kategorier:
Kunde: Bygningsstyrelsen og A.P. Møller
Lokation: København
Areal: 22.000 m2
Færdiggjort: 2019