marts 19 2024 0Comment

Vundet: Rammeaftale om klimatilpasning og anlæg for Københavns Kommune

EKJ er totalrådgiver for et af de fem teams, der har vundet en 2-årig rammeaftale med Københavns Kommune. Aftalen forventes at rumme opgaver for op til 60 mio. kr. årligt.

EKJ er et af de i alt fem rådgiverteams, der sammen med landskabsarkitekterne og byplanlæggerne hos Effekt, har vundet rammeaftalen om at hjælpe Københavns Kommune med opgaver inden for klimatilpasning og anlæg i de næste to år.

”Vi er enormt glade for, at vi er blandt de rådgivere, som Københavns Kommune fandt egnede til at løfte en lang række af projekter inden for udvikling af byrum, vejopgaver og særligt klimatilpasning. Vi er overbeviste om, at vi kan gøre en forskel med vores mange erfaringer på området. Vores tilgang er, at det ikke kun handler om at skabe effektive løsninger, der leder vandmængderne de rette steder hen, men også om at udnytte de positive muligheder, som klimasikringen giver, og som kan bidrage med flere funktioner i byrummene,” siger Finn Oemig, der er fagchef i Miljø, Vej og Klima i EKJ.

Garanteret fokus på miljøaspeker

Københavns Kommune fremhævede bl.a. EKJ og Effekt for teamets særlige evne til at vurdere og håndtere risici i de ofte komplicerede klimaprojekter, samt at EKJ har et certificeret ISO 14001- system for miljøledelse.

”Det giver kort sagt Københavns Kommune en garanti for, at vi arbejder systematisk med miljø og bæredygtighed i vores kerneforretning og dermed i de projekter, som vi kommer til at løse for kommunen. Én gang årligt går en ekstern evaluator vores virksomhed efter i sømmene, og vi skal konstant forbedre vores processer for at få lov til at beholde vores certificering i miljøledelse,” siger Finn Oemig og tilføjer:

”Jeg er særlig stolt over at vinde en opgave som denne, fordi den er med til at understrege potentialerne og spændvidden i ingeniørfaget. Nogle tænker stadig, at ingeniører kun er sådan nogle, der sidder og regner på huse, men vi er i langt højere grad multidisciplinære rådgivere, der er med til at løse udfordringer inden for en bred vifte af områder.”

Fodboldbane til hverdag, klimaløsning under skybrud

I tilfældet med Københavns Kommune bliver opgaven især at bidrage til at løse den evige udfordring om, at der er kamp om pladsen i storbyen.

”Det gælder om at tænke flere funktioner ind på én gang koblet med nogle kreative klimaløsninger, der også giver noget til byen. Der kan være meget at vinde ved flex-arealer, hvor man fx har et område, der til hverdag fungerer som en fodboldbane eller et opholdsareal, men som forvandler sig til en skybrudsløsning, der leder og forsinker vandet, de 3-5 gange om året, hvor voldsomme skybrud rammer byen, og københavnerne alligevel ikke spiller fodbold. Det er den slags løsninger, vi har gode erfaringer med,” siger Finn Oemig.

Rammeaftalen gælder fra den 1. februar 2024 til den 31. januar 2026 med mulighed for forlængelse.

Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til at gennemføre anlægsprojekter inden for området ”Klimatilpasning og Anlæg”, herunder, men ikke begrænset til:

• Parker
• Landskabs- og beplantningsprojekter
• Byrum
• Legepladser
• Aktivitets- og sportsfaciliteter
• Overfladeløsninger til regnvandshåndtering, inkl. bassiner og spildevandstekniske anlæg
• Hydraulisk modellering

Tak for lån af foto til Københavns Kommune.