Stubberupgård

I et tæt og tillidsbaseret strategisk partnerskab mellem Københavns Kommune og det strategiske partnerskab DSP PLUS har Jakon, Leth & Gori, Rørbæk & Møller og EKJ gennemført en helhedsrenovering og modernisering af botilbuddet Stubberupgård.

Fokus har været på at skabe ’helende’ arkitektur for botilbuddets sårbare borgere. Læs hvad de synes om de nye rammer her.

 

Stubberupgård er markant opgraderet på alle fronter, hvor særligt brugernes fortsatte trivsel er i højsædet. Jeg er enormt stolt af hele processen – fra første idé til sidste penselstrøg, hvor vi i EKJ har gjort os umage med at være åbne og kreative i processen, så vi har fundet de rigtige løsninger til såvel brugere som bygherre,” siger Hans Juul Jensen, gruppeleder i EKJ.

 

Stubberupgård er et botilbud for sindslidende borgere efter Servicelovens § 108. Beboerne er sindslidende borgere med ikke-udadreagerende adfærd, men personalet er, belært af ulykkelige hændelser på andre bosteder samt muligheden for hasteanbringelser af mere uberegnelige typer sindslidende på Stubberupgård, beskyttet med overfaldsalarm og færdes altid to og to sammen.

Overskuelighed og tilgængelighed i fokus

Botilbuddet omfatter både før og efter helhedsrenoveringen 44 boliger, som tilvejebringes ved ombygning til mere tidssvarende boliger med eget bad i “Hovedbygningen”, “Annekset” og “Boligen”, samt opførelse af 14 nye boliger fordelt på 2 boliglænger, omkring det eksisterende ”Maskinhus”. De nye boliglænger indeholder endvidere fællesrum, træningsrum- og køkken samt træningsrum og kreativt værksted, for botilbuddets beboere, hvor bostedets fællesfunktioner samles på en overskuelig og tilgængelig måde. Bygningen danner sammen med ”Hovedbygningen” og ”Boligen” en central gårdsplads, som er med til at understøtte Stubberupgårds fokus på fællesskabet, tilgængelighed til aktiviteter, overskuelighed og tryghed. Helhedsrenoveringen omfatter genopretning og optimering af bygningernes primære og kompletterende bygningsdele. Herudover optimeres bygningernes energiforbrug, indeklima, klimatilpasning (skybrudssikring) og handicaptilgængelighed, med det mål at sikre ejendommens levetid og værdier.

Projektet har haft særlig fokus på bæredygtige løsninger i h.t. ByKs bæredygtighedsværktøj. Herunder har EKJ gennemført totaløkonomiske scenarieanalyser og beregninger (LCA og LCC) af udvalgte bygningsdele. Byggeriet lever op til lav-energikrav i h.t. BR18.

Hans Juul Jensen tilføjer, at det således har været en fornøjelse at være med til at fjerne det sidste oliefyrede varmeanlæg.

“Anlægget er nu erstattet af ca. 8 km jordvarmeslanger. Det giver en betydelig besparelse i driftsbudgettet. Et skoleeksempel på, at det kan være godt og billigt på den lange bane at vælge grønt,” siger han.

Projektet har haft fokus på bæredygtige løsninger. Helhedsrenoveringen omfatter genopretning og optimering af bygningernes primære og kompletterende bygningsdele. Herudover optimeres bygningernes energiforbrug, indeklima, klimatilpasning (skybrudssikring) og handicaptilgængelighed med det mål at sikre ejendommens levetid og værdier. Projektet omfatter nybyggeri, ombygning og renovering af i alt 44 boliger med tilhørende service og fællesarealer, personalekontorer mv.

Transformation med rødder i historien

Gennem en transformation af gårdanlæggets bevaringsværdige bygninger og nyopførelsen af nye boliglænger er det visionen at styrke og udvikle botilbuddet som en helende og imødekommende arkitektonisk ramme omkring beboernes liv og det socialpædagogiske arbejde. Med udgangspunkt i nøglebegreber som ’hjemlighed’ og ’helende arkitektur’ har DSP PLUS som strategisk partner medvirket til at udvikle botilbuddet på alle niveauer – fra det største til det mindste og fra idéoplæg til udførelse og idriftsætning. Ved at tage afsæt i en fortolkning af gårdens historiske bebyggelsesplan er Stubberupgård genskabt som et samlet gårdanlæg, hvor den rumlige sammenhængskraft mellem anlæggets enkelte bygninger, gårdspladser, haver og udearealer, danner nye sociale mødesteder ude og inde.

EKJ har projekteret alle ingeniørfag i samtlige projektfaser.

Projektet er udført i etaper med botilbuddet i drift og etapevis genhusning af bostedets beboere i midlertidige pavilloner opstillet på området:

 • Etape 1, Nedrivning og opførelse af 16 nye boliger og
 • Etape 2, Helhedsrenovering og ombygning

Bygherre hæfter sig bl.a. ved, at projektet er afleveret 4 måneder før tid – tak for de pæne ord – Klarika Lankinen, Byggeri København.

Læs mere om Stubberupgaard her

Foto: Rendering

EKJ's ydelser

 • Registrering og tilstandsvurdering
 • Forundersøgelser
 • Projektering af nedrivning
 • Energioptimering
 • Totaløkonomiberegning
 • Indeklimaoptimering og ‐simulering
 • Projektopfølgning
 • Byggeledelse
 • Som udført dokumentation
 • Fagtilsyn
 • Mangelgennemgang og aflevering
 • 1‐års gennemgang
Kategorier:
Kunde: Byggeri København (ByK)
Lokation: Stubberupvej 4, 4140 Borup
Areal: Renovering 2.800m2/ nybyg 1.050 m2
Færdiggjort: 2017-2021
Værdi: 85 mio. DKK
Arkitekt: Rørbæk og Møller og Leth & Gori