Bispebjerg Hospital - vandafledning og separatkloakering

Strategirapporten for Bispebjerg Hospital er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, og omfatter alt spildevand/hospitalsspildevand og regnvand, for hele Bispebjerg Hospitals område.

En særlig udfordring er, at dele af eksisterende bygninger og områder omkring disse, inklusive underjordiske tunneler, er fredet.

Med henblik på at vurdere tilstanden af kloakanlægget og mulighederne for at tilslutte de nye bygninger på det eksisterende kloakanlæg har EKJ:

 • Gennemgået eksisterende TV-inspektion
 • Udført kapacitetsberegning af det eksisterende/nye kloakanlæg, herunder driftsmæssige udfordringer i forbindelse med nedsivning lokalt på grunden
 • Udarbejdet 4 forskellige afvandingssenarier(alternativ 1, 2, 3 og 4)

 

Efter forhandlinger med afløbsmyndighederne blev det valgte alternativ bearbejdet til en løsning, hvor alt regnvand forsinkes på matriklen, og det samlede maksimale udløb ikke må overstige den udløbsintensitet, som kommer fra området i dag. EKJ udarbejdede en plan for udledning af regn- og spildevand fra P-hus, logistikbygning, nyt hospital og ny psykiatri. Planen blev herefter godkendt af afløbsmyndighederne, og danner grundlag for fremtidige udledninger.

Sluttelig projekterede og udbød EKJ et nyt hovedafløbsanlæg for afløb fra P-hus, logistikbygning og halvdelen af nyt hospital, som tilsluttes et nyt afløbsstik i Tuborgvej. EKJ varetog endvidere fagtilsynet og byggeledelsen.

Ydelser udført på projektet

   • Udarbejdelse af strategirapport
   • Myndighedsafklaring
   • Udarbejdelse af byggeprogram
   • Projektering af alle ingeniørarbejder
   • Miljørådgivning i forbindelse med jordhåndtering
   • Udbud
   • Fagtilsyn
   • Byggeledelse
Kategorier:
Kunde: Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Lokation: København
Færdiggjort: 2014
Værdi: 1 mio. DKK