Spuns Syd Motorvej

Projektet Spuns Syd er en del af den nye motorvej mellem Århus og Herning og omfatter etablering af 1,1 km motorvej gennem Silkeborg, bestående af både vejanlæg, trug/tunnel- og brokonstruktioner. EKJ er leder af rådgiverteamet, som yder ingeniørrådgivning til totalentreprenørkonsortiet Arkil og Bilfinger Berger i projekterings- og udførelsesfasen.

EKJ detailprojekterer vejanlæg, konstruktioner og afvanding, herunder optimering af tracé og længdeprofil samt dybden af trugbunden i forhold til omkostninger til sikring mod bundbrud. Desuden projekteres midlertidige forlægninger af de eksisterende veje og tilslutninger til det lokale vejnet. Til opgaven hører også projektering af motorvejens belægninger og udformning af et trafikeret kryds.

Der har været fokus på fremtidige ekstreme regnhændelser og i forbindelse med afledning af regnvand og håndtering af ekstrem regn er der opstillet en hydraulisk model, og gennemført MIKE Urban model for dimensionering af regnvandsbassinerne til en 20 års hændelse med klimafaktor. Regnvandsbassiner er integreret i de lokale landskabelige omgivelser.

Projektet har omfattet alle tilladelser efter Vandforsyningsloven, Naturbeskyttelse og Miljøbeskyttelsesloven.

Motorvejen nedgraves med spunsvægge på begge sider, så den kommer til at ligge i et trug gennem Silkeborg. Der bygges en ny vejbro for den krydsende nord-syd-gående trafik omtrent midt på truget, og denne bro er ligeledes starten på en 350 m lang overdækning til begrænsning af støjen fra motorvejen.

Både bro og overdækning udføres som tofags, efterspændte betonplader, der i kanterne understøttes af en pælerække, tæt på spunsen. Pladerne fastholdes i midten af en ca. 325 m lang væg, der deler motorvejen i to tunnelrør.

Da grundvandsspejlet ligger højt over motorvejens længdeprofil, sikres truget mod grundbrud og vandindtrængning ved støbning af en bundplade mellem spunsvæggene i hele trugets længde. Den vandtætte bundplade sikres mod opdrift af jordankre. Samlingerne mellem bundpladen og spunsvæggen gøres vandtætte, og deres udformning kræver særlig opmærksomhed, da de er udsat for et stort vandtryk.

I projekteringen af Spuns Syd anvendes 3D baseret CAD for at sikre et bygbart projekt, herunder til kollisionskontrol blandt de forskellige tekniske fag.

Ydelser udført på projektet

EKJ er hovedrådgiver for entreprenørkonsortiet og yder detailprojektering af:

 • Jordarbejder og jordlogistik
 • Trug med specielle beton bund- og topelementer
 • Forspændt bro over trug
 • Dimensionering af vejprofil
 • Interimsveje og trafikomlægninger
 • Beskyttelse af overflader
 • Separatkloakering
 • Geotekniske og hydrologiske undersøgelser og vurderinger
 • Fagtilsyn anlægsarbejder
 • Arbejdsmiljøkoodinering P

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

 • Brandkrav til konstruktioner
 • Kontrol af grundvandsstrømninger
 • Motorvej gennem byområder
 • Støjbeskyttelse
 • Eksisterende ledninger
 • Presset projekteringstidsplan
Kategorier:
Kunde: Vejdirektoratet
Lokation: Silkeborg
Areal: 1,1 km nedgradet motorvejsstrækning
Færdiggjort: 2016
Værdi: 345 mio. kr.