Nyhavns- og Christianshavnsruten

EKJ var totalrådgiver for projektering og tilsyn af stiforbindelserne Nyhavns- og Christianshavnsruten i København mellem Kgs. Nytorv og Uplandsgade på Amager, herunder etablering af cykelstier/stier, trafiksikker belysning og 2 nye broer over henholdsvis Laboratoriegraven og Dyssegraven.

Nyhavns- og Christianshavnsrutens formål er at skabe bedre cykelforbindelse mellem Østamager, Christianshavn, Holmen og Københavns indre by via broer over Inderhavnen, Christianshavns Kanal og Trangraven. Der er lagt særlig vægt på cyklisters og fodgængeres fremkommelighed og trafiksikkerhed. Ruten har stor betydning som et trafiksikkert, oplevelsesrigt og grønt alternativ til byens trafikerede veje og vejbroer, både lokalt og set i en større bymæssig sammenhæng.

EKJ var totalrådgiver for det rådgiverteam, der sammen detailprojekterede vejanlæg, stibroerne over Dyssegraven og Laboratoriegraven, stiforløbet og dets landskabelige udtryk, belysning m.m.

Projektet rummede en lang række miljømæssige udfordringer herunder håndtering af forurenet jord, recipientforhold, grundvandssænkning, bekæmpelse af støj i anlægsfasen, trafikregulering, afværgeforanstaltninger, beskyttede arter (flagermus, padder), m.m.

Projektet involverede mange myndigheder og interessenter, herunder Københavns Kommunes Center for Anlæg og Byggeri, Københavns Ejendomme, Center for Planlægning og Center for Miljø.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med bygherrens projektledelse særligt med henblik på håndtering af bydelene Christiania og Christianshavn.

Blandt interessenterne var bl.a. fodboldklubberne på Kløvermarken, Kolonihave-foreningen på Kløvermarksvej, Christiania, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Bådelaugene i Christianshavns Kanal, Dansk Cyklistforbund, Naturfredningsforeningen samt Naturklagenævnet.

Ydelser udført på projektet

 • Projekteringsledelse
 • Konsekvensvurderinger
 • Jordhåndtering
 • Trafikomlægning
 • Kvalitetssikring
 • Økonomi- og kontraktstyring
 • Ændringsstyring
 • Grænsefladestyring
 • Rapportering og målopfølgning
 • Tilsyn med etablering af de to broer

 

Særlige fokusområder

 • Fremkommelighed
 • Trafiksikkerhed
 • Visualisering og formidling til projektets mange interessenter
 • Bynært område med mange nteressenter
Kategorier:
Kunde: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Lokation: København
Areal: 3 km, 2 broer
Færdiggjort: 2010-2016
Værdi: 27 mio. DKK
Arkitekt: Arkitekt Vandkunsten