København – Ringsted TP10

Totalentreprisen for København – Ringsted TP10 omfatter anlægsarbejder på en tre km lang strækning af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Banestrækningen krydser to af Danmarks mest befærdede motorveje, et antal større og mindre veje samt den fredede Vestvold.

EKJ er rådgiver for konsortiet Barslund / CG Jensen, som har vundet totalentrepriseudbuddet TP10 (Tender Package 10) for en ca. 3 km lang strækning af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Som leder af totalentreprenørkonsortiets rådgivergruppe varetager EKJ projekt- og projekteringsledelsen for rådgivergruppens ydelser.

Arbejdet omfatter detailprojektering af 3 km jernbanestrækning, 23 vejstrækninger, herunder 3 på statslige hovedveje og resterende på kommunale veje og stier, 9 vej- og jernbanebroer, en ca. 270 m lang tunnel under motorvej M11 (Holbækmotorvejen), underføring af jernbanen under motorvej M3 i drift, spuns og støttemure, faunapassager, afvanding/grundvandssænkning, jordarbejde og midlertidige trafikomlægninger. Arbejderne er udført iht. gældende vejregler, banenormer samt den særlige arbejdsbeskrivelse.

Trafikken på de berørte vejstrækninger opretholdes i hele udførelsesfasen, og de mange hensyn til trafikafvikling, fredninger og krydsninger af komplicerede trafikanlæg stiller store krav til logistik og opfindsomhed hos såvel bygherre, rådgivere som entreprenører. Som eksempel etableres en 1 km lang midlertidig motorvejsstrækning så trafikken ikke forhindres i de 13 måneder, hvor den nye jernbanetunnel etableres under M11.

I projektet har der været særlig fokus på håndtering og landskabsmæssig udformning af regnvandshåndteringen. Projektet har omfattet adskillelse af regnvand fra almindeligt kloaksystem. Dimensionering og verificering er sket på baggrund af MIKE Urban modellering.

Ydelser udført på projektet

  • Projekteringsledelse
  • Grænsefladehåndtering
  • Arbejdsmiljøkoordinering P
  • Sikkerheds- og interoperabilitetskoordinering S&I/CMS-RA Common Safety Methods
  • Projektering i 3D af jernbanekorridor og ballast, veje, broer, spuns og støttemure, en 270 meter lang tunnel under motorvej inkl. redningsveje, faunapassager, geoteknik, jordarbejde, afvanding og grundvandssænkning samt midlertidige trafikomlægninger

 

Særlige fokusområder i ingeniørrådgivningen

  • Regnvandshåndtering
  • Separatkloakering
Kategorier:
Kunde: Banedanmark
Lokation: København til Ringsted
Areal: 3 km banestrækning
Færdiggjort: 2013-2016