Helhedsrenovering og udvidelse af Holmegårdsskolen fra 2 til 3 spor

Helhedsrenovering og udbygning af kommunal folkeskole i drift, herunder renovering og ombygning af eksisterende bygninger, opførelse af ny indskolingsbygning og ny udskolingsbygning samt forbedring af udearealer

Projektet omfatter helhedsrenovering og tilbygning af Holmegårdsskolen som består af en hovedbygning fra 1940 i røde teglsten med granitsokkel og senere tilbygninger. Tilbygningerne, 2.542 m² indskolings- og 2.121 m² udskolingsbygning, viderefører og udvikler de eksisterende, karakteristiske arkitektoniske elementer og tilfører samtidig nye kvaliteter i form af f.eks. tagterrasser, store glaspartier i forbindelse med udadvendte funktioner i stueplan, samt et mere moderne udtryk. Der er tilstræbt en høj grad af interaktion med lokalmiljøet.

Projektet er udført faseopdelt og omfatter:
– Nedrivning af hovedbygningens nordlige fløj og biblioteksbygning
– Opførelse af en ny indskolingsbygning (0.-2. årgang) med tilhørende SFO-arealer og en ny udskolingsbygning (7.-9. årgang)
– Renovering af udvalgte områder i eksisterende bygninger
– Renovering af udearealer med ny amfitrappe samt lærings- og opholdsarealer, 200 nye cykelparkeringspladser og 58 nye parkeringspladser

EKJ har deltaget i projektfaserne Konkurrence, Byggeprogram, Projektforslag, Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Udbud, Udførelse og Drift og projekteret alle ingeniørdiscipliner, herunder:
– Konstruktioner – mindre konstruktive ændringer i eksisterende bygninger og konstruktioner til nye bygninger
– VVS – Nyt vandstik til indskoling, delvis kloakseparation, ombygning/udskiftning af brugsvands-, afløbs- og varmeinstallationer og flytning/ombygning af ventilationsanlæg i eksisterende bygninger samt installationer til nye bygninger inkl. ventilationsanlæg.
– El – Ny transformerstation og hovedforsyning, udskiftning/tilpasning i eksisterende bygninger samt elinstallationer til nye bygninger, herunder belysning, IT, svagstrømsanlæg, brand- og sikkerhedssystemer, solafskærmning og CTS-anlæg til styring af alle tekniske anlæg.

I udførelsesfasen blev eleverne genhuset fasevis dels i pavilloner, dels på skolen og dels på to nærliggende skoler.

Bæredygtighed er udført med udgangspunkt i Hvidovre Kommunes Bæredygtighedsstrategi og BR18, herunder er begge nybygninger opført med facader af genbrugsteglsten.

EKJ har udarbejdet varmetabsberegning og indeklimasimulering for udvalgte lokaler i nye bygninger.

EKJ’s ydelser

  • Forundersøgelser, herunder statisk vurdering og miljøscreening af eksisterende bygninger
  • Brandrådgivning
  • Projektering af konstruktioner, ventilation, vvs og el samt klimasikring (skybrudsbassin og LAR)
  • Indeklimasimulering
  • Varmetabsberegninger
  • Fagtilsyn
  • 1 års-eftersyn

 

Tak for fotos til JJW Arkitekter

Kategorier:
Kunde: Hvidovre Kommune
Lokation: Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre
Færdiggjort: 2022
Arkitekt: JJW Arkitekter

Holmegårdsskolen