DTU - Hovedstadens Letbane

EKJ er totalrådgiver for forberedende anlægsarbejder for etableringen af Hovedstadens Letbanes forløb gennem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby Campus, herunder bl.a. afvanding, omlægning af vej, fortov, cykelsti og forsyningsledninger samt anlægskonstruktioner.

Letbanen anlægges på Akademivej i eksisterende vejprofil, og der anlægges derfor en ny vej længere mod nord i nyt tracé langs letbanen. Letbanen blokerer for indkørslen til bygning 450, hvorfor der er projekteret en helt ny vej, som skal sikre adgangen fra Akademivej til bygning 450. Vejprojekteringen omfatter vejprofil, belægningsopbygninger, belysning, skilte og afmærkning og afvanding via faskiner. En del af bygning 426, der var opført som midlertidig bygning, måtte fjernes for at give plads til den nye vej og kunne genbruges af nedrivningsentreprenøren andetsteds.

På Asmussens Allé er det nødvendigt at nedlægge en trappenedgang og i stedet opføre en støttemur, der skal tilbageholde 5,5 m jord på murens bagside, samt lasten fra parkerende biler. Den nye støttemur har en kompleks geometri som følge af sammenbygning med og tilpasning til eksisterende støttevægge.

Ledningsomlægning omfatter alle forsyninger, herunder fjernvarme, vand, el m.v. Da Letbanen kommer til at krydse to af DTUs eksisterende forsyningstunneler, anlægges der til fremtidssikring af DTU’s forsyningsnet nye forsyningstunneler parallelt med og tæt på de to eksisterende tunneler. Tunnelerne udføres som præfabrikerede betonelementer, og udbydes derfor i et funktionsudbud. EKJ har i den forbindelse udført geometrisk design, anlægsoverslag og udarbejdelse af udbudsmateriale for begge servicetunneler, hvor last og designforudsætninger for letbanen er indarbejdet.

DTU har ønsket at mindske regnvandsafledning til Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsanlæg via overløb fra faskiner, og der anlægges derfor nye afvandingssystemer/LAR dimensioneret til en 10 års regnhændelse, blandt andet i form af serieforbundne faskiner, der fungerer som forsinkelsesbassiner. Generelt håndteres vejvandet lokalt via nedsivning i faskiner, som er placeret under veje, fortove og grønne arealer.

Ydelser udført på projektet

 • Projekteringsledelse
 • Registrering af eksist. forhold
 • Koordinering med DTU Campus Service
 • Projektering af veje, anlægskonstruktioner og ledningsomlægning
 • Projektering af afvanding og klima/LAR-løsning
 • Udbud og kontrahering
 • Projektopfølgning
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Arbejdsmiljøkoordinering P og B
 • Aflevering og 1-års gennemgang

 

Særlige fokusområder

 • Koordinering med Hovedstadens Letbane
 • Trafikafvikling
 • Klima/LAR-løsning
Kategorier:
Kunde: DTU Campus Service, Lyngby
Lokation: DTU Lyngby Campus
Areal: Strækning på 1.200 m gennem DTU
Færdiggjort: 2018-2021
Værdi: 30 mio. DKK

Er du på udkig efter dygtige rådgivende ingeniører?