Når Københavns nye metrolinje, Cityringen, efter planen står færdig i 2019, vil den årligt transportere ca. 130 millioner passagerer mellem de 17 nye stationer. Anlægsprojektet er et af de største i Københavns historie.

EKJ’s ydelser omfatter indhentning af myndighedstilladelser, jordbunds- og grundvandsundersøgelser, geoteknik, hydrologi, modellering og kontrol af grundvandsstrømninger, trafikomlægninger, registrering og overvågning af eksisterende bygninger og bygværker, sikkerhedsplaner for spor, planlægning og indretning af de i alt 21 byggepladser samt specialistbistand vedrørende konstruktioner. Ansatte fra EKJ indgår samtidig i projektets ledelse.

EKJ har ydet specialistbistand til projektering af vægge, bund og dæk i metrostationerne, hvor der er store krav til vandtæthed og lang levetid af disse bygningsdele. Metrostationerne anlægges i forskellige dybder i ned til ca. 27 m i den københavnske undergrund.

Mere end et metroprojekt

Cityringen udgraves under en by med historiske bygninger og strenge lovkrav til støj, vibrationer, transport, fjernelse af forurenet jord og håndtering af det grundvand, der pumpes op i forbindelse med gravearbejdet, og pumpes tilbage for igen at indgå i Københavns drikkevandsforsyning. Den midlertidige vandhåndtering omfatter grundvandssænkning, vandbehandling og -rensning, reinfiltration, udledning og monitering, samt af opkobling og afledning af husholdningsspildevandet og processpildevand fra de enkelte pladser. Som led i vandhåndtering er der for hver enkelt station opstillet en komplet hydraulisk model, der er anvendt til dimensionering af grundvandssænkningen og det tilhørende vandbehandlingsanlæg. Hver enkelt stationsplads er anlagt med særlige fokus på fremtidige klimahændelser – det gælder både ekstrem regnhændelser og havstigninger. Havstigninger har haft betydning for topkote og design af de havnenære stationer på Hovedbanen, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kgs. Nytorv og Marmorkirken.

Indretningen omfatter trafikomlægning, hegning samt fundamenter, befæstigelse, afvanding, tårnkranfundamenter og kørespor for tungt materiel, herunder gravemaskiner, kraner m.v.

I forbindelse med trafikomlægninger projekteres nye forbindelsesveje dimensioneret på baggrund af den fremtidige lastbilstrafikmængde samt underbundens bæreevne.

Ydelser udført på projektet

   • Jernbanesikkerhedsplaner
   • Miljøvurderinger
   • Myndighedskoordinering
   • Jordbunds- og grundvandsundersøgelser
   • Geoteknik, hydrologi
   • Modellering
   • Kontrol af grundvandsstrømninger
   • Trafikomlægninger
   • Registrering og overvågning af eksisterende bygninger og bygværker
   • Planlægning og indretning af 21 byggepladser
   • Arbejdsmiljøkoordinering
   • Specialistbistand til projektering af vægge, bund og dæk i metrostationerne
   • Kvalitetsstyring