OUH og SUND

Landskabet ved Nyt OUH og SUND

Den bærende idé for landskabet omkring Nyt OUH/SDU er etableringen af et helt nyt landskabeligt formet vandelement til håndtering af regnvand, omfattende i alt 230.000 m² nyt befæstet areal. Vandelementet er etableret langs et gennemgående vandløb, Killerup Rende i Odense Å-systemet, hvor et bredt bælte skal bestå af et levende miljø med bl.a. laguner, moser, et snoet vandløb og småskove. EKJ har været totalrådgiver på projektet ved Nyt OUH og har bl.a. stået for VVM (vurdering af virkninger for miljøet) samt dimensionering og projektering af vandelementet.

Skabelse af biodiversitet og mangfoldighed

Vandelementet skal udgøre en grøn korridor og vil over tid kunne udvikle en biodiversitet, svarende til et nyt Natura 2000-område. I forbindelse med etableringen er der også fokus på udvikling af den biologiske mangfoldighed, beskyttelsen af truede arter og mere generelt at skabe et rekreativt område for folk i nærområdet.

”Traditionelle gamle vandtekniske bassiner har ikke mulighed for at udvikle en biodiversitet, men når vi går målrettet ind og designer et landskabeligt formet vandelement med naturlig vegetation, skaber vi de nødvendige forudsætninger for at øge biodiversiteten i området,” siger Finn Oemig, fagchef, seniorkonsulent og miljøbiolog i EKJ’s miljøafdeling.

Derudover har projektet tre formål:

  • At sikre det nye hospital mod fremtidige klimahændelser
  • At forsinke vandet, så der ikke sker oversvømmelser længere nede i Odense Å-systemet
  • At rensning overfladevand for partikler og olie, inden afledning til Odense Å-systemet

Vores ydelser

  • VVM (vurdering af virkninger for miljøet) herunder forundersøgelser i grundvand, vandområder og naturområder
  • Dimensionering og proejtering af vandelementet
  • Støj- og trafikvurderinger for veje og P-pladser
  • Byggemodning og jordarbejde, herunder projektering, udbud og projektopfølgning af veje, afløb, spildevandsanlæg og øvrige forsyningsanlæg
  • Bygherreoverslag, udbudsstrategi og kontrahering
  • Myndighedskoordinering

Verdensmål