Uddelingspolitik

Loven om erhvervsdrivende fonde pålægger fondsbestyrelsen at foretage uddeling i overensstemmelse med lovens § 78 til de formål, der er fastsat i vedtægten. Ifølge årsregnskabslovens § 77b skal fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde – således som tilfældet er for EKJ Fonden – udarbejde en redegørelse for fondens uddelingspolitik. EKJ Fonden vil indtil videre medtage redegørelsen i årsregnskabet under ledelsesberetningen.

Ifølge EKJ Fondens fundats (vedtægten) er det bl.a. fondens formål at ”sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den af EKJ Rådgivende Ingeniører AS drevne ingeniørvirksomhed, herunder at foretage investeringer til konsolidering og udbygning af selskabets virksomhed,” at ”yde støtte til personer, der er eller har været knyttet til den af EKJ Rådgivende Ingeniører AS drevne ingeniørvirksomhed, dog ikke til stifterne, stifternes ægtefælle eller stifternes børn,” og fonden skal ”virke til sikring af EKJ Rådgivende Ingeniører AS’ fremtid og herunder medvirke til, at selskabet til enhver tid har en betryggende ledelse, ligesom fonden skal bidrage til selskabets velfærd og anseelse på bedst mulig måde.”

Det afhænger af fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, hvorledes og i hvilket omfang de nævnte formål skal tilgodeses.

Hovedkategorier af uddelinger

Uddelinger, der bevilliges i løbet af året, kan opdeles i følgende hovedkategorier:

1. Støtte til særlige fremtidsrettede initiativer for EKJ

Støtte til fremtidssikring m.v. af EKJ, eksempelvis i form af bidrag til aktiviteter, som ingeniørvirksomhedens ledelse vedtager til fremme og udbygning af EKJ’s virksomhed, kapacitet og kompetencer m.v. samt virksomhedes anseelse og udbredelse af kendskabet til virksomheden m.v.

2. Støtte til medarbejdere (Tidligere og nuværende)

Uddelinger knyttet til personer, herunder medarbejdere, knyttet til EKJ, eksempelvis til videregående uddannelse i EKJ’s interesse, velfærdsforanstaltninger, eksempelvis i tilfælde af ulykke eller sygdom eller andre problemer for medarbejdere i EKJ eller anden støtte, f.eks. ved sportsaktivitet.

3. PR for EKJ

Uddelinger knyttet til ingeniørvirksomheden EKJ rådgivende ingeniører AS (EKJ). Disse uddelinger er typisk til støtte ved særlige eller ekstraordinære begivenheder, herunder firmaarrangementer og dertil knyttede aktiviteter, eller til støtte ved markedsføring (udbygning) af EKJ, herunder udbredelse af kendskabet eksternt til ingeniørvirksomheden, samt til understøttelse af EKJ’s anseelse, både fagligt og i øvrigt, også internt i virksomheden.

4. Andre uddelinger ansøgt af EKJ

Andre uddelinger til fremme og underbygning af EKJ’s forretning, virke og grundlag. Uddelinger kan være omfattet af flere af de nævnte hovedkategorier. Disse hovedkategorier kan ændres, indskrænkes eller udvides efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning inden for fundatsens rammer. Størrelsen af uddelinger til de enkelte hovedkategorier oplyses for de enkelte regnskabsår.

Øvrige forhold

Årets uddelinger skal fremgå af årsregnskabet som uddeling i overskuds-disponering under resultatopgørelsen.

Der udarbejdes årligt en fortegnelse (legatarfortegnelse) over modtagere af uddelinger fra fonden, som indsendes til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen beslutter, om legatarfortegnelsen indsendes som et selvstændigt dokument.

Ifølge fondens forretningsorden kan bestyrelsesformanden efter eget skøn træffe afgørelse om tildeling af en donation på op til 25.000 kr. pr. ansøgning og i alt samlede donationer op til 100.000 kr. Formanden redegør på førstkommende bestyrelsesmøde for de tildelte donationer.

Denne redegørelse kan ændres af fondsbestyrelsen ved simpelt stemmeflertal af bestyrelsen.

EKJ Rådgivende Ingeniører AS; EKJ Fonden; Om EKJ